Police Bharti Practice Test 15

1. गटात न बसणारा पर्याय ओळखा

 
 
 
 

2. सहसंबंध ओळखून पर्याय निवडा चलन – नाणे नियतकालिक-?

 
 
 
 

3. विमान वाहतूक सेवा सबंधित भारत सरकारची एक महत्वाची योजना आहे

 
 
 
 

4. 800 रू सरळ व्याज मिळण्यासाठी 800 रू. किती वर्षांसाठी 5 दराने बँकेत ठेवायला पाहिजे?

 
 
 
 

5. हा माझा फ्लॅट आहे. या वाक्यातील हा शब्द …… आहे.

 
 
 
 

6. राणी तीन वेळा 90 अंशमध्ये उजव्या हाताला वळाली. त्यानंतर ती एकदा डाव्या हाताला 90 अंश मध्ये वळली आता तिचे तोंड दक्षिण दिशेला आहे तर ती कोणत्या दिशेकडे बघत उभी असेल?

 
 
 
 

7. खालील पैकी कोणता पर्याय हा 1/4 च्या गुणाकार व्यस्तचा वर्ग असेल?

 
 
 
 

8. सध्या भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त कोण आहेत?

 
 
 
 

9. 300 चे 150% चे 20% चे 10%= किती

 
 
 
 

10. समास ओळखा – लंबोदर

 
 
 
 

Question 1 of 10

Don`t copy text!