Police Bharti Question Paper 40

1. परीक्षेपूर्वी सर्वांचे चेहरे उतरले होते. वाक्यातील पूर्वी हा शब्द …… आहे.

 
 
 
 

2. वाक्याचा प्रकार ओळखा – मी आजारी पडलो कारण मी भिजलो होतो.

 
 
 
 

3. जागतिक ब्रेल ( लिपी ) दिवस कधी साजरा केला जातो?

 
 
 
 

4. एका आयातकृती जागेची लांबी 33 फूट आहे तर रुंदी 12 फूट आहे. ह्या जागेला चार पदरी कुंपण करायचे असल्यास किती फूट तार लागेल?

 
 
 
 

5. मुघल साम्राज्याची स्थापना कोणी केली?

 
 
 
 

6. तीन संख्यांचे गुणोत्तर 3:4:7 आहे तर त्यांच्या वर्गाची बेरीज 296 आहे तर त्यातील मोठी संख्या कोणती असेल?

 
 
 
 

7. खालील पैकी एक शब्द उरलेल्या शब्दांचा समानार्थी शब्द नाही. तो शब्द ओळखून त्याचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

8. योग्य पर्याय निवडा T : ? : : ? : 169

 
 
 
 

9. विधान – (1) सर्व पुस्तके वही आहे (2) सर्व वह्या पेन आहे तर खालील पैकी कोणते अनुमान योग्य आहे

 
 
 
 

10. राष्ट्रीय आणीबाणी संबंधित घटनेचे कलम कोणते आहे?

 
 
 
 

11. खालील पैकी एकवचन – अनेकवचन ची कोणती जोडी चुकीची आहे?

 
 
 
 

12. जर (1)* म्हणजे + (2) # म्हणजे – (3) & म्हणजे × आणि (4) @ म्हणजे ÷ तर 4#16@8*3&2 चे उत्तर किती असेल?

 
 
 
 

13. जर NAGPUR हा शब्द NAG3 असा लिहितात तर VIJAPUR हा शब्द कसा लिहाल?

 
 
 
 

14. संख्या मालिका पूर्ण करा 2 4 8 ? 32 64 128 ?

 
 
 
 

15. 10200 रुपयांची मजुरी चार कामगारांमध्ये 3:7:4:3 याप्रमाणे वाटली असता सर्वात कमी मजुरी मिळणाऱ्या कामगाराला किती रुपये मिळतील?

 
 
 
 

Question 1 of 15

Don`t copy text!