Police Bharti Practice Test 03

1. मनोहर ह्या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

 
 
 
 

2. थेम्स नदीच्या काठावर खालील पैकी कोणते शहर वसले आहे?

 
 
 
 

3. पूर्ण वाढ झालेल्या माणसाचा शरीरात हाडांची संख्या इतकी असते

 
 
 
 

4. एका संख्येची 6 पट आणि 9 पट यांच्यात 27 चा फरक आहे. तर ती संख्या कोणती?

 
 
 
 

5. 1072 Rs. राम श्याम आणि नयना यांच्यात 1/4 : 2/3: 1/5 ह्या प्रमाणात वाटण्याचे ठरले आहे तर राम चा वाट्याला किती रक्कम येईल?

 
 
 
 

6. संख्या मालिका पूर्ण करा:  1/2,  1/4,  1/8, ?

 
 
 
 

7. साखरेचे कोठार खालील पैकी कशाला म्हणतात?

 
 
 
 

8. sbied equation

 
 
 
 

9. खालील पैकी मोठी संख्या कोणती आहे?

 
 
 
 

10. खालील आकृतीतील चौरासांची संख्या किती आहे? 

 
 
 
 

Question 1 of 10

Don`t copy text!