Police Bharti Practice Test 03

1. थेम्स नदीच्या काठावर खालील पैकी कोणते शहर वसले आहे?

 
 
 
 

2. 1072 Rs. राम श्याम आणि नयना यांच्यात 1/4 : 2/3: 1/5 ह्या प्रमाणात वाटण्याचे ठरले आहे तर राम चा वाट्याला किती रक्कम येईल?

 
 
 
 

3. संख्या मालिका पूर्ण करा:  1/2,  1/4,  1/8, ?

 
 
 
 

4. पूर्ण वाढ झालेल्या माणसाचा शरीरात हाडांची संख्या इतकी असते

 
 
 
 

5. एका संख्येची 6 पट आणि 9 पट यांच्यात 27 चा फरक आहे. तर ती संख्या कोणती?

 
 
 
 

6. खालील पैकी मोठी संख्या कोणती आहे?

 
 
 
 

7. sbied equation

 
 
 
 

8. साखरेचे कोठार खालील पैकी कशाला म्हणतात?

 
 
 
 

9. खालील आकृतीतील चौरासांची संख्या किती आहे? 

 
 
 
 

10. मनोहर ह्या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 10

तुमच्या मित्रांना पाठवा
Don`t copy text!