Police Bharti Practice Test 03

प्रश्नांची संख्या 10 , गुणांची संख्या 10 , अपेक्षित वेळ मर्यादा 7 मिनिटे

1. 1072 Rs. राम श्याम आणि नयना यांच्यात 1/4 : 2/3: 1/5 ह्या प्रमाणात वाटण्याचे ठरले आहे तर राम चा वाट्याला किती रक्कम येईल?

 
 
 
 

2. थेम्स नदीच्या काठावर खालील पैकी कोणते शहर वसले आहे?

 
 
 
 

3. संख्या मालिका पूर्ण करा:  1/2,  1/4,  1/8, ?

 
 
 
 

4. एका संख्येची 6 पट आणि 9 पट यांच्यात 27 चा फरक आहे. तर ती संख्या कोणती?

 
 
 
 

5. मनोहर ह्या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

 
 
 
 

6. पूर्ण वाढ झालेल्या माणसाचा शरीरात हाडांची संख्या इतकी असते

 
 
 
 

7. खालील पैकी मोठी संख्या कोणती आहे?

 
 
 
 

8. साखरेचे कोठार खालील पैकी कशाला म्हणतात?

 
 
 
 

9. खालील आकृतीतील चौरासांची संख्या किती आहे? 

 
 
 
 

10. sbied equation

 
 
 
 

Question 1 of 10

Don`t copy text!