Police Bharti Practice Test 03

1. खालील आकृतीतील चौरासांची संख्या किती आहे? 

 
 
 
 

2. खालील पैकी मोठी संख्या कोणती आहे?

 
 
 
 

3. 1072 Rs. राम श्याम आणि नयना यांच्यात 1/4 : 2/3: 1/5 ह्या प्रमाणात वाटण्याचे ठरले आहे तर राम चा वाट्याला किती रक्कम येईल?

 
 
 
 

4. पूर्ण वाढ झालेल्या माणसाचा शरीरात हाडांची संख्या इतकी असते

 
 
 
 

5. मनोहर ह्या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

 
 
 
 

6. एका संख्येची 6 पट आणि 9 पट यांच्यात 27 चा फरक आहे. तर ती संख्या कोणती?

 
 
 
 

7. संख्या मालिका पूर्ण करा:  1/2,  1/4,  1/8, ?

 
 
 
 

8. sbied equation

 
 
 
 

9. थेम्स नदीच्या काठावर खालील पैकी कोणते शहर वसले आहे?

 
 
 
 

10. साखरेचे कोठार खालील पैकी कशाला म्हणतात?

 
 
 
 

Question 1 of 10

Don`t copy text!