Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Practice Test 03

1. 1072 Rs. राम श्याम आणि नयना यांच्यात 1/4 : 2/3: 1/5 ह्या प्रमाणात वाटण्याचे ठरले आहे तर राम चा वाट्याला किती रक्कम येईल?

 
 
 
 

2. संख्या मालिका पूर्ण करा:  1/2,  1/4,  1/8, ?

 
 
 
 

3. साखरेचे कोठार खालील पैकी कशाला म्हणतात?

 
 
 
 

4. खालील पैकी मोठी संख्या कोणती आहे?

 
 
 
 

5. पूर्ण वाढ झालेल्या माणसाचा शरीरात हाडांची संख्या इतकी असते

 
 
 
 

6. sbied equation

 
 
 
 

7. मनोहर ह्या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

 
 
 
 

8. एका संख्येची 6 पट आणि 9 पट यांच्यात 27 चा फरक आहे. तर ती संख्या कोणती?

 
 
 
 

9. खालील आकृतीतील चौरासांची संख्या किती आहे? 

 
 
 
 

10. थेम्स नदीच्या काठावर खालील पैकी कोणते शहर वसले आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 10

Don`t copy text!