Marathi Practice Exam 69

1. प्रेमासंगे काळजीही वाढत जाते
शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

2. उपसर्गघटित शब्दाचा गट ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

3. गप हे ….. केवलप्रयोगी अव्यय आहे [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

4. पालथा शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द निवडा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

5. नर या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप कोणते आहे ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

6. अव्ययसाधित क्रियापद ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

7. …… लगाम हाती आला तेव्हाच कळाले की तो तरबेज घोडेस्वार आहे [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

8. खालीलपैकी कोणते सुप्रसिद्ध नाटक नाही ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

9. …. या अलंकारामध्ये प्राणी स्थळ वस्तू यांचे हुबेहूब पण वैशिष्टपूर्ण वर्णन केलेले असते [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

10. उ’ या घटकाचा विचार करून योग्य पर्याय ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

11. चित्रकार पांढरा कॅनव्हास वापरतो
या वाक्यातील उद्देश ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

12. भारतात मातृभाषे….. शिक्षण देणे महत्वाचे मानले जाते
हे वाक्य पूर्ण करा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

13. योग्य समुहदर्शक शब्द निवडा
विमानांचा …. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

14. कोणता शब्द इतर शब्दांचा समानार्थी शब्द नाही ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

15. सर्वांना वेळीच उपचार मिळो – अर्थ न बदलता या वाक्याचे नकारार्थी वाक्यात रूपांतर करा

 
 
 
 

16. वाक्यात कोणता भाग चुकीचा आहे
1. पुस्तके हे
2. माणसाचे
3. शिष्य असतात [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

17. घरी ….. आल्यावर बरे वाटेल [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

18. म्हण पूर्ण करा
उडाला तर …. बुडाला तर …. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

19. तुम्ही मला आज सुट्टी देणार होते – या वाक्यातील पहिला शब्द …. आहे [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

20. वजन पडणे हा वाक् प्रचार कोणत्या पर्यायाला साजेशा आहे? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

Question 1 of 20


3 thoughts on “Marathi Practice Exam 69”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!