Marathi Practice Question Paper 100 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. त्याची फजिती सगळे शेजारीपाजारी बघत होते पण मदतीला कोणी आले नाही. – या वाक्यातील
शेजारीपाजारी हा शब्द शब्दांच्या कोणत्या प्रकारात मोडतो ?

 
 
 
 

2. पांढरा कावळा या आलंकारिक शब्दाचा अर्थ काय होतो ?

 
 
 
 

3. आईने स्वातीला रांगोळी काढण्याचे काम दिले. – या वाक्यातील विधेय ओळखा.

 
 
 
 

4. पर्यायात दिलेल्या पैकी कोणत्या वाक्यात विधी
विशेषण आलेले आहे.

 
 
 
 

5. छनछनाट असतो …………..

 
 
 
 

6. खालील वाक्यातील केवलप्रयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा.
अरे ! असा शांत का बसला तू ?

 
 
 
 

7. अर्थदृष्ट्या गटात न बसणारा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

8. मूषक या शब्दाचा अर्थ काय आहे पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

9. समान अर्थाचा शब्द पर्यायातून निवडा.
शाखामृग

 
 
 
 

10. ………. सर्वनामांपैकी‌ ………. सर्वनामे वचनभेदानुसार बदलतात.

 
 
 
 

11. ग्रेस या टोपण नावाने खालीलपैकी कोणाला ओळखले जाते ?

 
 
 
 

12. सूतोवाच करणे या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ काय होतो ?

 
 
 
 

13. शुध्दलेखनाच्या दृष्टीने योग्य शब्द पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

14. पक्षी खोप्यात परतले. – वाक्याचा प्रयोग ओळखा.

 
 
 
 

15. न्यायान्याय – या सामासिक शब्दाचा योग्य समास विग्रह कोणता ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

7 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 100 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!