Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Question Paper 83 [ मराठी सराव परीक्षा ]

Marathi Practice Question Paper 83 : Police Bharti, Talathi Bharti, Z P Bharti, Arogyasevak Bharti, KrushiSevak Bharti, GramSevak Bharti, MPSC या सर्व MEGA BHARTI & MAHA BHARTI साठी उपयुक्त

1. मला काही सांगायचे आहे ते ओळख बरं ! – या वाक्यातील सर्वनामाचा प्रकार ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

2. ग्रेस या नावाने कोणाला ओळखले जाते?

 
 
 
 

3. गोड बोलून कपटाने घात करणे हा अर्थ व्यक्त करणारा वाक् प्रचार निवडा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

4. करणरूप क्रियापदाचे वाक्य ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

5. देवाने त्याला एक वर दिला – या वाक्यात वर हा शब्द कोणत्या अर्थाने वापरला आहे?

 
 
 
 

6. मला तिचे वागणे पटेल नाही – या वाक्यात कोणता शब्द चुकीचा लिहिला आहे? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

7. बेडूक या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप तयार करा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

8. गोडधोड हा शब्द …. शब्द आहे [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

9. ढगांचा गडगडाट तसा पाण्याचा …. [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

10. पैसे घेऊन साहेबांनी फायलीवर सही केली – या वाक्यापासून केवल वाक्य कोणते तयार होईल ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

11. गप ! आता पुढे बोलू नको – केवलप्रयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

12. आधुनिक वर्णमालेत वर्णांची संख्या …. इतकी आहे [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

13. पौर्वात्य x [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

14. उपमेय हे उपमानापेक्षा श्रेष्ठ दाखवले जाते – या ठिकाणी कोणता अलंकार असतो? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

15. खालीलपैकी कोणत्या वाक्यात शब्दाचे योग्य सामान्यरूप केलेले नाही ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

16. हर्षाली शिक्षक आहे – या वाक्यात शिक्षक हा शब्द …. आहे [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

17. अशुद्ध शब्द ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

18. वैरण म्हणजे काय ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

19. त्या एका विधानामुळे आबासाहेबांचे राजकीय नेतृत्व नष्ट झाले – या वाक्यात किती शब्दयोगी अव्यय आले आहे ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

20. घर ना दार …. बिऱ्हाड – ही म्हण पूर्ण करा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

Question 1 of 20


4 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 83 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!