Marathi Practice Exam 01

1. अखेर दरोडेखोरांनी सर्वांना हूल दिली. या वाक्यातील वाक्यप्रचाराचा योग्य अर्थ कोणता?

 
 
 
 

2. माळी या शब्दाचे अनेकवचनी रूप काय होईल ते खालील पर्यायातून शोधा

 
 
 
 

3. कठीण परीक्षा पार करणे हा अर्थ सांगणारा वाक्य प्रचार कोणता आहे?

 
 
 
 

4. शक्य कर्मणी प्रयोगाचे उदाहरण ओळखा

 
 
 
 

5. अडचणीवाचून उपाय सुचत नाही – या वाक्यातील शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा

 
 
 
 

6. ज्याची खावी पोळी त्याची वाजवावी टाळी या म्हणीचा योग्य अर्थ निवडा.

 
 
 
 

7. त्याचा जीव ……. लागला कारण पैसे परत मिळतील की नाही हे कोणालाच माहित नव्हते.

 
 
 
 

8. खालील पैकी एक शब्द उरलेल्या शब्दांचा समानार्थी शब्द नाही तो ओळखा.

 
 
 
 

9. पाणी या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा

 
 
 
 

10. खालीलपैकी शब्दाची कोणती जात विकारी आहे ते ओळखा

 
 
 
 

11. मला मुलगा ….. आहे.

 
 
 
 

12. तो पक्षी किती वेळ तिथेच बसला आहे !
या वाक्यातील तो हा शब्द …. आहे @

 
 
 
 

13. मला प्रश्न माहीत होता …. परीक्षेत उत्तर आठवत नव्हते
योग्य उभयान्वयी अव्यय वापरून हे वाक्य पूर्ण करा @

 
 
 
 

14. मारक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द निवडा

 
 
 
 

15. दुरून डोंगर ……. म्हण पूर्ण करा.

 
 
 
 

16. निद्रिस्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द निवडा

 
 
 
 

17. त्या काळी रोज रात्री पाऊस पडत असे
या वाक्याचा काळ ओळखा

 
 
 
 

18. खालील वाक्यातून प्रश्नार्थक वाक्य निवडा

 
 
 
 

19. दीदीचे बाबा रात्रीच आले – या वाक्यात क्रियेविषयी अधिक माहिती सांगणारा शब्द कोणता आहे ? @

 
 
 
 

20. द्वितीय हे कोणत्या प्रकारचे विशेषण आहे? @

 
 
 
 

Question 1 of 20


Don`t copy text!