Marathi Practice Exam 01

1. मला मुलगा ….. आहे.

 
 
 
 

2. निद्रिस्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द निवडा

 
 
 
 

3. अखेर दरोडेखोरांनी सर्वांना हूल दिली. या वाक्यातील वाक्यप्रचाराचा योग्य अर्थ कोणता?

 
 
 
 

4. दुरून डोंगर ……. म्हण पूर्ण करा.

 
 
 
 

5. ज्याची खावी पोळी त्याची वाजवावी टाळी या म्हणीचा योग्य अर्थ निवडा.

 
 
 
 

6. त्याचा जीव ……. लागला कारण पैसे परत मिळतील की नाही हे कोणालाच माहित नव्हते.

 
 
 
 

7. पाणी या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा

 
 
 
 

8. खालील पैकी एक शब्द उरलेल्या शब्दांचा समानार्थी शब्द नाही तो ओळखा.

 
 
 
 

9. कठीण परीक्षा पार करणे हा अर्थ सांगणारा वाक्य प्रचार कोणता आहे?

 
 
 
 

10. मारक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द निवडा

 
 
 
 

Question 1 of 10तुमच्या मित्रांना पाठवा
Don`t copy text!